Dokumenty i warunki niezbędne przy ubieganiu się o paszport dla osoby pełnoletniej.

Zobacz jakie dokumenty musisz skompletować i jakie warunki spełnić, aby ubiegać się o paszport.

Paszportykrosno.pl

Uwaga dotycząca fotografii paszportowych!*

Z powodu zmian formalnych rekomendujemy wykonanie fotografii do paszportu w zakładzie fotograficznym w budynku biura paszportowego tuż przed złożeniem wniosku. Zdjęcia wykonają Państwo w ciągu 5 minut!

I. Wymagane dokumenty

 1. Ważny dokument paszportowy a w przypadku jego braku ważny dowód osobisty, osoba która nie posiada ważnego dokumentu paszportowego lub ważnego dowodu osobistego przedstawia inne dokumenty zawierające fotografię odzwierciedlającą aktualny wygląd wnioskodawcy np. prawo jazdy.

  Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu stanu cywilnego, ważny zagraniczny dokument tożsamości lub dokument poświadczający obywatelstwo polskie, wydany przez wojewodę, jeżeli na podstawie danych zawartych w przedkładanych dokumentach lub danych zawartych w ewidencjach i rejestrach, do których organ ma dostęp, nie można ustalić tożsamości i obywatelstwa osoby ubiegającej się o dokument paszportowy lub dane te budzą wątpliwości albo występują w nich rozbieżności.
 2. Kolorowa fotografia, spełniająca następujące wymogi:
  (UWAGA!!! Fotografie najlepiej wykonac na miejscu w studio w budynku biura paszportowego. Tylko wówczas mają Państwo gwarancję, że zdjęcie będzie spełniało wymogi MSWiA).

  - wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, 
  - odwzorowująca naturalny kolor skóry, 
  - mająca dobrą ostrość, 
  - wyraźnie ukazująca oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, 
  - obejmująca twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków (twarz ma zajmować 70-80% fotografii), 
  - przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosam
  - z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 3. Dowód uiszczenia opłaty paszportowej.
 4. Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa – w przypadku ubiegania się o dokument każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.
 5. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego – poprawnie wypełniony, literami drukowanymi , podpisany przez osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu paszportowego. Należy go wypełnić na oryginalnym druku dostępnym w punktach paszportowych na terenie województwa podkarpackiego.
 6. Dokument uprawniający do wniesienia opłaty ulgowej w przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie paszportowej np : Karta Dużej Rodziny, ważna legitymacja szkolna, studencka, emeryta, rencisty, orzeczenie o niepełnosprawności.

Od każdej pełnoletniej osoby składającej wniosek o wydanie paszportu pobierane są odciski palców, po jednym z każdej dłoni. 

Uwaga! 

Złożenie wniosku o wydanie paszportu oraz jego odbiór następuje osobiście. 

II. Opłata za wydanie paszportu.

Podstawowa opłata za wydanie paszportu wynosi 140 zł.

Osoby, które ukończyły 70 lat są zwolnione z opłaty paszportowej.  


Pięćdziesięcioprocentowa ulga w opłacie paszportowej przysługuje:

 1. uczniom i studentom;
 2. emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym, a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
 3. kombatantom;
 4. osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
 5. rodzicom i małżonkom rodziców, członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny.

75% ulga w opłacie paszportowej przysługuje dzieciom, członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny.

W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie. 

Opłatę paszportową obniża się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

 1. zmiany nazwiska, imienia lub innych danych, które wpisuje się do paszportu; *
 2. zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, która może utrudnić ustalenie jej tożsamości;
 3. braku w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim stempli, wiz lub pieczęci poświadczających przekroczenie granicy.

Wysokość obniżonej opłaty za wydanie paszportu ustala się przez odjęcie od opłaty obowiązującej w dniu złożenia podania o wydanie nowego paszportu jednej dziesiątej za każdy pełny rok pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w przypadku paszportu z terminem ważności 10 lat lub jednej piątej w przypadku wydania paszportu z terminem ważności 5 lat.

Opłatę paszportową podwyższa się o 200% w przypadku zawinionej utraty lub zniszczenia ważnego paszportu.  


W jaki sposób wnosi się opłatę za paszport?

Opłatę paszportową należy uiścić na konto Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego  w Rzeszowie o numerze 74 1010 1528 0012 1222 3100 0000

W tytule wpłaty trzeba wpisać „opłata za paszport” oraz wskazać imię i nazwisko osoby dla której paszport ma zostać wydany.

Opłaty można dokonać w kasie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, przy ulicy Grunwaldzkiej 15. W Delegaturach Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu można również uregulować opłatę paszportową na miejscu w ajencji finansowej, po uiszczeniu prowizji.

III. Okres oczekiwania na odbiór paszportu

Termin oczekiwania na wydanie paszportu wynosi 1 miesiąc. Zazwyczaj paszport jest jednak gotowy wcześniej.

IV. Ważność paszportu

Paszport jest ważny przez 10 lat od daty jego wydania. Paszport traci ważność po upływie 60 dni od dnia w którym nastąpiła zmiana danych w nim zawartych, to jest: nazwiska, imienia, daty i miejsca urodzenia, numeru pesel. Dla obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące.

V. Paszport tymczasowy

Paszport tymczasowy wydaje się:

 1. osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej na powrót do miejsca stałego pobytu;
 2. osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny;
 3. osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową;
 4. osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy np. z uwagi na zranienia, uszkodzenia dłoni itp.

Przy ubieganiu się o wydanie paszportu tymczasowego obowiązują takie same zasady jak przy wyrabianiu paszportu.

Masz pytania? Zadzwoń!*

13 49 399 49

Fotograf przy biurze paszportowym.
Ekspresowe (do 5 minut) fotografie do paszportu.

13 43 728 56

Biuro paszportowe.
Przyjmowanie wniosków o wydanie paszportu.

UDOSTĘPNIJ TĘ STRONĘ!

Zobacz nasze inne strony

Strona Paszportykrosno.pl jest własnością firmy Arcom (www.arcom.vxq.pl)

Arcom - nasza strona firmowa

Nasza firmowa strona poświęcona usługom w branży poligraficznej i reklamowej. Strona zawiera naszą ofertę, oraz przykłady wykonanych projektów i zrealizowanych prac.

Panoramy sferyczne

Strona poświęcona usługom wykonywania panoram sferycznych i spacerów wirtualnych. Strona zawiera naszą ofertę, oraz przykłady wykonanych panoram.

Usługi fotograficzne w Krośnie

Strona poświęcona informacjom n/t świadczonych przez naszą firmę usług fotograficznych. Informacje przydatne dla osób, które potrzebują fotografię identyfikacyjną (paszport, prawo jazdy, dowód osobisty itp).

Bajkowefotki

Strona poświęcona informacjom n/t świadczonych przez naszą firmę usług wykonywania fotomontaży ze zdjęć.

Adres

Arcom
ul. Bieszczadzka 1b/119
38-400 Krosno

Dane kontaktowe

tel. 13 49 399 49

*) UWAGA!
Serwis paszportykrosno.pl jest własnością prywatną i nie ma żadnych powiązań z jakąkolwiek instytucją rządową lub państwową.

This website was created with Mobirise