Opłaty paszportowe.

Zobacz jakie są koszty wyrobienia paszportu i gdzie można dokonać opłat.

Paszportykrosno.pl

Uwaga dotycząca fotografii paszportowych!*

Z powodu zmian formalnych rekomendujemy wykonanie fotografii do paszportu w zakładzie fotograficznym w budynku biura paszportowego tuż przed złożeniem wniosku. Zdjęcia wykonają Państwo w ciągu 5 minut!

Opłata za wydanie paszportu.

Podstawowa opłata za wydanie paszportu wynosi 140 zł.

Opłata obniżona (dla osób uprawnionych) wynosi 70 zł.

35 zł płacą posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny uczniowie i studenci do ukończenia 25 lat oraz dzieci w rozumieniu przepisów ustawy o Karcie Dużej Rodziny, legitymujący się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, bez względu na wiek; 

Obniżona opłata (70 zł) przysługuje:

 1. uczniom i studentom (8-26 lat);
 2. emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym, a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
 3. osobom mającym ustalone prawo do renty socjalnej na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej;
 4. kombatantom;
 5. osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
 6. osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
 7. osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna;
 8. osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych przyznany na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2015 r.;
 9. osobom, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.
 10. osobom, które nie wykonywały pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych
 11. osobom, które zostały pozbawione możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce
 12. osobom, którym Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdził te okresy w drodze decyzji wydanych na podstawie art. 117 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 13. żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową;
 14. strażakom, ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze;
 15. ochotnikom ratownictwa górskiego pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego;
 16. weteranom poszkodowanym podczas działań poza granicami państwa;
 17. posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny – rodzice i ich małżonkowie, rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka.

Opłata za wydanie paszportu dla osoby małoletniej wynosi:

30 zł – paszport dla dziecka, które nie ukończyło 12 lat;

15 zł – paszport dla dziecka, które nie ukończyło 12 lat i posiada ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny;

 70 zł – paszport dla małoletniego w przedziale wiekowym 12 – 18 lat;

35 zł – paszport dla posiadającego ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny małoletniego ucznia i studenta do 25 roku życia oraz dziecka powyżej 12 roku życia, legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, bez względu na wiek.

Kartę Dużej Rodziny należy okazać przy składaniu wniosku paszportowego.

Opłata za wydanie paszportu tymczasowego i drugiego paszportu:

30 zł – opłata za paszport tymczasowy

280 zł – opłata za wydanie drugiego paszportu w trybie art. 46 ustawy o dokumentach paszportowych.

Opłata za wydanie paszportu tymczasowego i drugiego paszportu obowiązuje w tej samej wysokości wszystkie osoby, niezależnie od ich wieku i statusu.

Podmioty zwolnione z opłaty za wydanie paszportu:

 1. osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat;
 2. osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystające z opieki społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji;
 3. żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych;
 4. osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności danych osobowych zamieszczonych w paszporcie w trybie przepisów ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
 5. osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy;
 6. osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę paszportową można uiścić:

- w kasie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15,

- za pośrednictwem urzędów pocztowych lub banków – numer rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę paszportową:

Narodowy Bank Polski O/O w Rzeszowie

nr konta 74 1010 1528 0012 1222 3100 0000

W tytule wpłaty trzeba wpisać „opłata za paszport” oraz wskazać imię i nazwisko osoby, dla której paszport ma zostać wydany.

Dokument potwierdzający dokonanie opłaty należy przedłożyć urzędnikowi sporządzającemu wniosek paszportowy.

Po złożeniu wniosku o wydanie paszportu wniesiona opłata za paszport nie podlega zwrotowi.

Masz pytania? Zadzwoń!*

13 49 399 49

Fotograf przy biurze paszportowym.
Ekspresowe (do 5 minut) fotografie do paszportu.

13 43 728 56

Biuro paszportowe.
Przyjmowanie wniosków o wydanie paszportu.

UDOSTĘPNIJ TĘ STRONĘ!

Zobacz nasze inne strony

Strona Paszportykrosno.pl jest własnością firmy Arcom (www.arcom.vxq.pl)

Arcom - nasza strona firmowa

Nasza firmowa strona poświęcona usługom w branży poligraficznej i reklamowej. Strona zawiera naszą ofertę, oraz przykłady wykonanych projektów i zrealizowanych prac.

Panoramy sferyczne

Strona poświęcona usługom wykonywania panoram sferycznych i spacerów wirtualnych. Strona zawiera naszą ofertę, oraz przykłady wykonanych panoram.

Usługi fotograficzne w Krośnie

Strona poświęcona informacjom n/t świadczonych przez naszą firmę usług fotograficznych. Informacje przydatne dla osób, które potrzebują fotografię identyfikacyjną (paszport, prawo jazdy, dowód osobisty itp).

Bajkowefotki

Strona poświęcona informacjom n/t świadczonych przez naszą firmę usług wykonywania fotomontaży ze zdjęć.

Adres

Arcom
ul. Bieszczadzka 1b/119
38-400 Krosno

Dane kontaktowe

tel. 13 49 399 49

*) UWAGA!
Serwis paszportykrosno.pl jest własnością prywatną i nie ma żadnych powiązań z jakąkolwiek instytucją rządową lub państwową.

Web page was made with Mobirise